9 Haziran 2007 Cumartesi

SINIRLI SORUMLU EGE TÜM ENGELLİLER ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİDİR

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI


Kuruluş
Madde 1- Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, ikametgâh adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından kooperatifler kanunu hükümlerine göre değişir sermayeli değişir ortaklı sınırlı sorumlu bir EGE TÜM ENGELLİLER ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOPERATİFİ kurulmuştur.
Tüzel Kişiliğin Kazanılması ve Ana Sözleşme Değişikliği
Madde 2 - Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki esasa tabidir.
Madde 3 - kooperatifin unvanı Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifidir.
Kooperatifin Merkezi
Madde 4 - Kooperatifin merkezi İZMİR ilidir.
Kooperatifin Süresi
Madde 5 – Kooperatif süresizdir.
Amaç Faaliyet Konuları
Madde 6-Kooperatifin amacı, ortaklarının ve onların yakınlarının sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı ve güvenilir bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır.

Kooperatif bu amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:
1-Ortakların ürettiği mal ve hizmetlerin yurt içinde ve dışında pazarlama, tanıtım ve satışına
aracılık eder, gerekli ithalat ve ihracat işlemlerini bizzat yapar ya da yaptırır.

2-Ortaklarının veya ortağı olmayan diğer engelliler için üretime yönelik beceri kursları ile
yaşam kalitelerini iyileştirecek çeşitli eğitim programları düzenler, uygulama atölyeleri açar,
her türlü el ürünlerini satın alır, pazarlar.

3-Ortaklarına hizmet, imalat ve ticaret sektörlerinde kendi işlerini kurmaları ve geliştirmeleri
amacıyla danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlar ve ürettikleri ürünleri pazarlar.

4-Ortaklarına ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere diğer kurum ve
kuruluşlardan verilecek krediye aracı olur, ortakları ve personel için yardım fonu oluşturur,
ortakların özel sigorta ihtiyaçlarına aracı olur.

5-Kooperatifin amaç ve konusunu gerektirdiği işletmeler, imalathaneler, atölyeler, sosyal
tesisler, misafirhane, öğrenci yurdu, kamp ve benzeri tesisler kurar ve işletir.

6-Kooperatif amaçları doğrultusunda taşınır taşınmaz mallar edinir, bina/arsa alır, satar, kiralar
ya da yaptırır, satar, benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder, işletme devralır,
kooperatif yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar verir.

7-Faaliyetlerini sürdürebilmek için gelir getirici her çeşit ticari faaliyetlerde bulunur, ticari
işletmelere iştirak eder, kurar, işletir.

8-Ortaklarının sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerinin tanıtımı, sergilenmesi ve
pazarlanması amacıyla yurt içi ve yurt dışında fuar, şenlik, sergi, kermes vb. faaliyetler
düzenler, bu amaçla düzenlenmiş faaliyetlere katılır veya ortaklarının katılmasına aracılık
eder.

9-Konusu ile ilgili eğitim, dergi ve kitap gibi yazılı ve görsel yayın, araştırma gibi
faaliyetlerde bulunur.

10-Ortaklar ve yakınları arasında tanışıklığı arttırmak, dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla
sosyal, kültürel nitelikli toplantı, söyleşi, konferans, yemek, kutlama, tören vb. faaliyetleri
düzenler, kültür ve boş zamanlarını değerlendirme ihtiyacını karşılamak üzere üniteler
kurar.

11-Ortaklarının ve onların yakınlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin üretimini yapar ve/
veya alım, satımına aracı olur.

12-Ortaklarının 0-6 yaş çocuklarının bakımı ve eğitimi için mahalle yuvaları, oyun odaları açar,
işletir. Çocukların sağlığı, gelişimi ve bakımı için sağlık üniteleri, oyun ve spor alanları,
kültür sanat üniteleri kurar, işletir. Çocuklara yönelik ilgili her çeşit araç gereç, besin
maddeleri ve diğer ihtiyaçlarını giderir. Bunlarla ilgili satış yerleri açar, tanıtır, ihracat ve
ithalatını yapar, yaptırır.

13-Çocukların eğitim ve bakım ihtiyaçları konusunda genel bir duyarlılık oluşturmaya yönelik
çalışmalar yapar, anneleri ve aileleri bilgilendirir.

14-Ortaklarının ve onların yakınlarının sağlığı için gerekli sağlık üniteleri kurar, sağlık
taraması, ilaç yardımı gibi çalışmalar yapar.

15-Kooperatif amaçları doğrultusunda tüm kamu ve özel kurumlarla, yerel yönetim birimleri,
meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.

16-Her türlü ulusal ve uluslararası kuruluşlardan şahıs ve kurumlardan ayni ve nakdi yardım,
bağış ve kredi sağlar, bunları kooperatif amaçları doğrultusunda kullanır, ortaklarını bu
olanaklardan yararlandırır.

17-Amaçlarını gerçekleştirmek için yardım kampanyası, yemek vb. faaliyetler düzenler.

18-Şubeler açar, aynı amaca hizmet eden diğer kooperatiflerle işbirliği yapar, amacına uygun
kurulmuş ya da kurulacak olan üst birlik kuruluşlarına katılır.

19-Kooperatif ortaklarının sağlıklı bir çevrede gelişebilmeleri için yerleşim alanlarındaki temel
hizmetler ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapar, yerel kamu
yöneticileri ile bu amaçla işbirliği yapar.

20-Çevre düzenleme, temizlik ve yeşillendirme, su, kanalizasyon, çevre kirliliği, ortak alanların
düzenlenmesi vb. ortak sorunlara yönelik çalışmalar yapar.

21-Kooperatifin çalışmalarını yürütebilmek için çalışma grupları kurar.

22-Ortakların ve onların yakınlarının ihtiyaç duyacağı danışmanlık (sosyal, hukuki, teknolojik,
üretimin geliştirilmesi vs.) hizmetlerini organize eder ve bunun için personeli istihdam eder.

23- Ortaklarının seracılık, özel ormancılık, tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalarına önderlik eder ve yardımcı olur.
Yapılan ekleme:
23- Ortaklarının seracılık, özel ormancılık, tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalarına önderlik eder ve yardımcı olur.